Mögelsvamp, vad det innebär och hur man får bort det

Mögelsvamp är ofta förknippat med obehagliga problem och dåligt lukt. Det finns en rad olika sorters mögelsvampar. Mögel kan ge ifrån sig mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som dålig lukt).

Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet förflytta näringsämnen samt vatten. Uppbyggnaden gör så att mögelsvampen kan svälla sig oerhört stor och kan dessutom ta sig in i porösa material så som trä och betong. Det är således vanligtvis enbart en liten del som syns.

Mögel som inte bildar giftiga gaser används vid framställning av till exempel ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer även penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Alltså är inte allt mögel varje gång av ondo. Penicillium kan dock också ge allergi och astma ifall det får växa till sig i ett hus.

En del grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, till exempel Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad åkomma särskilt för människor med nedsatt immunförsvar och kan leda till döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla ifall man vistas i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal utmattning, mag- och tarmproblem med mera. Det är således relativt vaga symptom som inte alltid för tankarna åt mögel. Om man upplever symptom som ovanför nämnda är en bra idé att höra med andra som bor eller vistas ofta i samma hus ifall de upplever liknande saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller vistas (arbete, skola, dagis och så vidare) i en byggnad som är angripen av mögel. Det måste utföras mögelsanering. Man kan sanera på olika sätt, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Om mögelangreppet är smått och över oorganisk slät yta, så som kakel i badrum, kan man rengöra med hjälp av vinäger (vittvins-) alternativt bikarbonat utspätt i vatten för att eliminera möglet, hellre än att använda klorin, som visserligen funkar på dessa ytor, mer är väldigt giftigt.

Om det rör sig om porösa material är risken för omvänd effekt påtaglig ifall man använder klorin eftersom det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och eliminera allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen så småningom blommar upp igen efter en sådan åtgärd och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre alternativ än Klorin är Fulstopp. Det fotrsätter verka framåt i tiden.

Om möglet förekommer på mer porösa ytor, så som betong i exempelvis källare, är det bättre att använda sig av foggingmetod eller fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging värms saneringsmedlet upp så att det förångas till små droppar. Dessa droppar kan därefter lättare tränga in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där tillintetgöra mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så komplicerat att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man erhålla ekonomiskt hjälp från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det ofta inte med avfuktare och mögeldödande medel utan man måste avverka allt det angripna materialet. Det är ett omständigt och dyrt projekt, men också det enda som inte bara tar bort mögelsvampen utan även sporer samt mykotoxiner.