Mögel i huset – ett typiskt problem

Mögel i hus

Det är inte speciellt roligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis undermåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel och annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man upplever en illa lukt när man kommer innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra känna lukten. Det är alltså inte alltid enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas oerhört mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande tillsammans med karakteristiska mögelfläckar och eventuellt också fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen helst kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett ifall det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får växa ostört. Sådana platser är till exempel badrum, källare och vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i skilda förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för vanligtvis rör det sig om hus som har en del år på nacken.

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att många hus inte var noggrant isolerade när de byggdes – man eldade med olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat medförde att det uppstod en luftgenomströmning.

När man efteråt ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli en aning mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta utförs det så bra att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket även är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda ställen i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en degenererad ventilation vilket åstadkommer så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. Följaktligen är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom ventilation och dessutom dränering utanför huset ifall det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att ges en bättre dränering bör man avlägsna alla växter och all jord runt husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man först ta reda på hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta assistans av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det bästa sättet att till fullo bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och byta ut det. Ifall man har större mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig finansiell hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar samt bygger på korrekt vis! Helst även skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något händer.