Att sanera kan utföras på diverse sätt

Att sanera mögel eller annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer ska helst grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man ges av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Detta medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir väldigt svåra att få död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt samt organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är matthet, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Det beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det vanligtvis med att man städar ordentligt. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men å andra sidan är mycket sämre för naturen!

Se också alltid över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är enormt betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning därför att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer vida angrepp så bör man undersöka hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det innebär att man, med hjälp av en speciell foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen.

Det är viktigt att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, och att man vädrar ut noga efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen provisorisk eller permanent avfuktare om det rör sig om mögel i till exempel källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och kostsamt men skänker i särklass det bästa skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med hjälp av Tvärstopp.