Håll krypgrunden fri från fuktskador samt mögel

En krypgrund avser den typ av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad alternativt oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan. Detta innebär att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns dock en hel del typiskt förekommande besvär med just krypgrunder som i huvudsak kommer ifrån från fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig orsak för fuktskador, speciellt under sensommaren och början av hösten när lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Med tanke på att krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som samlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av t.e.x. fukt i byggnadsmaterial alternativt p.g.a. nederbörd vid uppförandet. Fukten förblir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det viktigt att man omedelbart tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån och övrigt byggskräp som förekommer på byggarbetsplatsen.

Även översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så rejäl att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd på så sätt att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är inkorrekt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man också tänka på om huset är byggt på berg därför att det kan samlas vatten i gropar samt fickor i berget vilket kan resultera i ovannämnda problem.

Oavsett vilken fuktskada så är utgången relativt lik – alltså röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte enbart kan vara direkt ohälsosamma för människor utan även skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel avger mögelsporer och mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka båda lätt tar sig in till områden där människor är och kan ge upphov till en rad olika symptom. Det är också betydelsefullt att ha i beaktande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan liten kvantitet för att ge upphov till problem att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också leda till spridning av dålig lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Också efter man har ordnat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan genomföras med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna helt.

Förebygga är den bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp bidrar till ett extra skydd. För att fixa fuktrelaterade besvär måste man tränga undan fukten. Detta görs lämpligen genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka nya fuktskador.

Om man har drabbats mögelangrepp kommer processen bli mer komplicerad än att enbart avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att få bort mögel är att fullständigt avlägsna och byta ut skadat material. Om man inte vill eller kan göra detta så fungerar det även att rengöra angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.